zamosc.tv

LXVIII Sesja Rady Miasta Zamość

dodano: 24.11.2023

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia o zwołaniu LXVIII Sesji Rady Miasta VIII kadencji, która odbędzie się 27 listopada 2023 r. (poniedziałek). Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w Sali Consulatus Urzędu Miasta Zamość.

Transmisję będzie można oglądać tutaj: Transmisja sesji Rady Miasta
 
* Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miasta.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawy samorządu mieszkańców.
6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.
7. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 oraz wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w jednostkach prowadzonych przez miasto Zamość, w tym o wynikach egzaminów, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty za rok szkolny 2022/2023.
9. Informacja nt. zaawansowania rzeczowego i finansowego projektu „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość).
10. Informacja na temat zaawansowania rzeczowego i finansowego projektu „Modernizacja gospodarki biogazowej na Oczyszczalni Ścieków w Zamościu, zadanie stanowiące część inwestycji pod nazwą „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zamość" Zadanie 1 "Rozbudowa i modernizacja gospodarki osadowej Oczyszczalni Ścieków w Zamościu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz intensyfikacja procesu usuwania biogenów".
 
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zwrócenia się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Zamość o wezwanie PRBUD Development sp. z o. o. z siedzibą w Kalinowicach do uzupełnienia wniosku z dnia 16 listopada 2020 r.,
2) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 2 listopada 2023 r. na bezczynność postępowania, tj. na bezczynność organu Rady Miasta Zamość,
3) przekazania do Wojewody Lubelskiego wniosku o nałożenie kary administracyjnej,
4) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu,
5) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania dla Miasta Zamość "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
6) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
7) zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłku, zasiłków okresowych i zasiłków celowych,
8) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru, zakresu usług oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich,
9) podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, funkcjonujących na terenie Miasta Zamość,
10) uchwalenia Programu Współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok,
11) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2026,
12) przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,
13) delegowania radnego na członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
14) zmiany uchwały nr XXVII/439/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Zamość,
15) ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2024 roku,
16) określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w zakresie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Zamość,
17) ustalenia szczególnych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
18) zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
19) zmiany uchwały nr XXVII/435/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Zamość,
20) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Miasta Zamość wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
21) zmiany uchwały nr XXXIII/518/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Zamość i jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,
22) zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Zamość,
23) nadania nazwy rondom na osiedlu Janowice w Zamościu,
24) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
25) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.
13. Wolne wnioski i wypowiedzi radnych.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Komunikaty i informacje.
16. Zamknięcie obrad.
 

 

Miasto Zamość

Oceń news:
Umieść na stronie
Poleć znajomym:
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Prosimy o kulturalną dyskusję. Cały regulamin tutaj.

Dodaj komentarz